Hungarian English

Cím: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47–49. 7. em. - Madarász Irodaház, I. épület | E-mail: info@versysclinics.com | Telefon: +36 1 799 5120, +36 30 332 0670

ADATVÉDELMI tájékoztató

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: GDPR vagy Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hozzon annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegítse az érintett jogainak a gyakorlását.


Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) is előírja.


A jelen Tájékoztató célja, hogy e törvényi kötelezettségnek megfelelően rögzítse a Humán Reprodukciós Intézet Kft. (a továbbiakban: Intézet, Társaság vagy Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, a Társaság adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el. A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Társaság a hatályos jogszabályok mellett különös tekintettel vette figyelembe a GDPR és az Infotv., továbbá a a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény) valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) és az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüat.) rendelkezéseit. A jelen tájékoztató értelmezése során az egyes fogalmakat (pl. adatkezelő, adatfeldolgozó, stb.) a fenti jogszabályok határozzák meg, míg más közkeletűen használt fogalmakat (pl.: link, website, weboldal, honlap, e-mail stb.) nem definiáljuk, mivel ezek a magyar nyelv szerves részei - mely kifejezések jelentésének ismerete az internet használatához szükségesek.


A jelen Tájékoztató célja, hogy a Társaság által nyújtott szolgáltatások a Felhasználási feltételek szerinti Felhasználók számára biztosítva legyenek, hogy a Felhasználók jogait tiszteletben tartsák a személyes adatainak kezelése során. Jelen Tájékoztató a látogatók nem nyilvánosságra szánt, hanem a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatainak védelmével kapcsolatos. Ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra a Tájékoztató hatálya nem terjed ki.


Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek az adatkezelő által fenntartott honlap(ok)on (https://versysclinics.com) hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ugyanígy ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

I. FEJEZET
AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

Humán Reprodukciós Intézet Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.
Cégjegyzékszám: 01-09-930335
Adószám: 11691369-1-41
Képviselő: Dr. Vereczkey Attila ügyvezető
Telefonszám: 06-1/799-5120
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: www,versysclinics.com
Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-130255/2017.

II. FEJEZET
ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ NEVE, ELÉRHETŐSÉGE

Dr. Kárpáti Zsuzsa
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

III. FEJEZET
ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása.
Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk adatfeldolgozóinkról:

1./ Társaságunk IT szolgáltatója
Soósné Békési Anna EV (6791 Szeged, Fölszél utca 2.; adószám: 66605063-1-26)

2./ A Társaság szerverének és a kamerarendszerének üzemeltetője és karbantartója
Vafer Kft. (1155 Budapest, Lehel utca 35.; adószám:13110408-2-42; képviseli: Varga Ferenc ügyvezető)

3./ Társaságunk könyvviteli szolgáltatója
Az Intézet az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli az Intézettel szerződés vagy kifizetői kapcsolatba levő természetes személyek személyes adatait is, az Intézetet terhelő adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából.
Megyesi András egyéni vállalkozó (2146 Mogyoród, Bocskai út 53.; adószám: 68797595-1-33

4./ Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés
Ezen adatfeldolgozók Intézetünktől megkapják a megrendelt termék kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma), és ennek felhasználásával kiszállítják a terméket.
Magyar Posta
Staféta futárszolgálat

5./ Laborszolgáltatók
MEDSERV - medserv.hu
New Era Genetics Kft. - Prenatest.hu
Pentacore Lab. Kft. - Pentacorelab.hu
Synlab Hungary Kft. - Synlab.hu
Synlab - GenoID
Labmagister Kft.
Istenhegyi Géndiagnosztikai Kft. - gendiagnosztika.hu
Maternity Magánklinika - maternity.hu
Dr. Szalay László - citológia

6./ Adatfeldolgozó orvosok
Dr. Deák Balázs - plasztika
A fenti, 5-6. pontokban nevesített adatfeldolgozók a Társaság által az érintettnek nyújtott egészségügyi szolgáltatással összefüggésben, az érintett ahhoz szorosan kapcsolódó, az Eütv. és az Eüat. szerinti személyes és egészségügyi adatait – adott esetben ideértve a GDPR. 9. cikk (1) bekezdésében nevesített adatokat is – jogosult kezelni, az Eüat. szerint az érintett hozzájárulása alapján teljes titoktartási kötelezettség mellett.

7./ Marketing, kommunikáció
International Medical Communications Kft. – marketing/kommunikációs szolgáltató
A 7. pont szerinti adatfeldolgozók az érintettek által a Társaság részére a Társaság honlapján önkéntesen és a jelen tájékoztató szerint egyéb módon átadott személyes adatait jogosult kezelni.

8. Jogi szolgáltatók
A Társaság az érintett(ek) illetve saját jogos érdekeinek védelme érdekében jogosult jogi szolgáltatás (elsősorban ügyvédek és ügyvédi irodák) igénybevételére, melynek során az érdekérvényesítéssel összefüggő személyes adatok a jogi szolgáltató mint adatfeldolgozó részére átadhatóak, azzal, hogy az ügyvédet az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény szerinti titoktartási kötelezettség terheli.

IV. FEJEZET
FŐBB ADATKEZELÉSEK

Adatkezelés célja a./ Egészségügyi adatkezelés

- egészségügyi ellátás, azzal összefüggő kapcsolattartás

b./ Számlázás

- ellátáshoz kapcsolódó számla kiállítása

c./ Marketing/páciens-tájékoztatás (hírlevél)
Jogalapja 1997. évi CLIV. Tv. az egészségügyről;
1997. évi XLVII. Tv. az egészségügyi adatok kezeléséről
2000. évi C. Tv. – a számvitelről
2007. évi CXXVII. Tv. – az ÁFA-ról
23/2014. NGM rendelet
érintett hozzájárulása
Érintettek ellátást igénybe vevők ellátást igénybe vevők ellátást igénybe vevők
Kezelt személyes adatok - név
-lakcím/posta cím
-születési adatok
-anyja neve
-foglalkozás/munkahely
-telefonszám
-e-mail cím
-TAJ szám
-Egészségpénztár neve/tagazonosító
-egyéb, az ellátáshoz szükséges Eüat. által definiált egészségügyi és személyes adatok, adott esetben ideértve a GDPR 9. cikk (1). bekezdés szerinti adatokat is.
-név
-lakcím
-adóazonosító
- EP számlázás
(PAJ kód)
-név
-email cím
Címzettek NEAK, EESZT, IVF-adatközlés NAV, Egészségpénztár Marketing részleg
Adatfeldolgozó lásd: III. fejezet Számlázó program, könyvelés, pénzügy IMC Kft. / Szöri László e.v.
Adattárolási határidő Fentiekben rögzített jogszabályok alapján Fentiekben rögzített jogszabályok alapján visszavonásig

V.
EGÉSZSÉGÜGYI ADATOK KEZELÉSE

Az Intézet, mint egészségügyi szolgáltató, főtevékenységeként „humán-egészségügyi ellátást” nyújt, ehhez kapcsolódóan egészségügyi és személyes adatokat kezel. Az egészségügyi adatok felvétele a gyógykezelés része. Az egészségügyi és a személyazonosító adatoknak a gyógykezelt személy (törvényes képviselője) részéről történő szolgáltatása – az egészségügyi ellátás igénybevételéhez kötelezően előírt személyazonosító adatok és az Eüat. 11. § (2) bekezdésben foglaltak kivételével – önkéntes.
Abban az esetben, ha a kezelt személy önként fordul az Intézethez, a kezeléssel összefüggő egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelésére szolgáló hozzájárulását – ellenkező nyilatkozat hiányában – megadottnak kell tekinteni.
Az érintett (törvényes képviselője) köteles az Intézet felhívására egészségügyi és személyazonosító adatait átadni: fertőző betegség, ill. fertőzéses eredetű mérgezés esetében, HÍV pozitiv eredmény esetén, foglalkozási megbetegedés lehetősége esetén, magzat, ill. kiskorú kezelése érdekében, hatósági eljárások esetén, nemzetbiztonsági ellenőrzés érdekében.
Az adatok eltitkolásából vagy hamis adatok közléséből eredő következményekért a felelősség az érintettet (törvényes képviselőjét) terheli!
Az érintett jogosult tájékoztatást kapni a gyógykezeléssel összefüggésben történő adatkezelésről, a rá vonatkozó egészségügyi és személyazonosító adatokat megismerheti, az egészségügyi dokumentációba betekinthet, valamint azokról - saját költségére - másolatot kaphat.

a./ Telefonon - az Eüat. 11. § (1) alapján - a páciens kezeléséről érdemi tájékoztatás nem adható. Az egészségügyi adatok szükség esetén postai úton lezárt borítékban, tértivevényesen vagy a páciens kérésére, az általa megadott elektronikus címre, elektronikus levélben (e-mail) továbbíthatók.

b./ Az egészségügyi dokumentációval az Intézet (egészségügyi szolgáltató), az abban szereplő adatokkal a páciens rendelkezik.

c./ A cselekvőképes és a korlátozottan cselekvőképes beteg jogosult megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációban szereplő adatait, az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról saját költségére másolatot kapni.
A páciens fenti jogaival az egészségügyi ellátás során vagy korábbi gyógykezelésével kapcsolatosan utólagosan is bármikor élhet. A pácienst megilletik továbbá az Eütv-ben és az Eüat-ban meghatározott betegjogok.

Ezen jogok az érintett ellátásának időtartama alatt az általa írásban felhatalmazott személyt, az érintett ellátásának befejezését követően az általa teljes bizonyító erejű magánokiratban felhatalmazott személyt illetik meg.

- Cselekvőképtelen személy dokumentációjába betekinteni a megjelölt sorrendben az alábbi személyek jogosultak:

1.) a beteg törvényes képviselője, ennek hiányában
2.) a beteggel közös háztartásban élő, cselekvőképes
2a) házastársa vagy élettársa, ennek hiányában
2b) gyermeke, ennek hiányában
2c) szülője, ennek hiányában
2d) testvére, ennek hiányában
2e) nagyszülője, ennek hiányában
2f) unokája;
3) a 2) pontban megjelölt hozzátartozója hiányában a beteggel közös háztartásban nem élő, cselekvőképes
3a) gyermeke, ennek hiányában
3b) szülője, ennek hiányában
3c) testvére, ennek hiányában
3d) nagyszülője, ennek hiányában
3e) unokája.

Egészségügyi dokumentáció esetén a betekintés igényének jelzése, valamint másolat kérése a páciens, ill. más személy részéről csak írásban történhet az Intézet adatvédelmi tisztségviselőjénél az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

d./ A páciens kezdeményezheti az általa pontatlannak vagy hiányosnak vélt - rá vonatkozó - egészségügyi dokumentáció kiegészítését, kijavítását. A páciens által közölt információt (javítás, kiegészítés, módosítás, változtatás) a kezelőorvos, illetve más adatkezelő a dokumentációba saját szakmai véleményének feltüntetésével jegyez be.
A hibás egészségügyi adatot az adatfelvételt követően törölni nem lehet, azt úgy kell kijavítani, hogy az eredetileg felvett adat megállapítható legyen.

e./ A páciens a dokumentációban lévő adatok vagy leletek megsemmisítését nem kérheti, de zárójelentésén vagy kórrajz kivonatában nem szerepelhetnek azok az adatok, melyek továbbítását írásban megtiltotta. A tiltó nyilatkozatot a kórtörténetben meg kell őrizni.

f./ A páciens a tájékoztatásra jogosultak köréből bárkit kizárhat. A tiltást írásos nyilatkozatba kell foglalni.

g./ Más személy, —a következő pontban leírtak kivételével— csak a páciens által adott teljes bizonyító erővel rendelkező magánokirat birtokában jogosult az egészségügyi dokumentációba való betekintésre, és arról másolat készítésére.

h./ A páciens életében, illetőleg halálát követően házastársa, egyenesági rokona, testvére, valamint élettársa - írásos kérelme alapján - akkor is jogosult az egészségügyi adat megismerésére, ha

1.) az egészségügyi adatra

  • a házastárs, az egyeneságbeli rokon, a testvér, illetve az élettárs, valamint leszármazóik életét, egészségét befolyásoló ok feltárása, illetve
  • ezen személyek egészségügyi ellátása céljából van szükség;

és

2.) az egészségügyi adat más módon való megismerése, illetve az arra való következtetés nem lehetséges.
Ez esetben csak azoknak az egészségügyi adatoknak a megismerése lehetséges, amelyek az a) és b) pontban leírt okokkal közvetlenül összefüggésbe hozhatók.
Az egészségügyi adatokra vonatkozó tájékoztatást a páciens kezelőorvosa, az illetékes osztály orvosvezetője, illetve az orvosigazgató adhatja meg, az orvosi tájékoztatásra vonatkozó előírásoknak megfelelően, a kérelmező kezelőorvosával való szakmai konzultáció vagy a háziorvos írásos kérelme alapján.

i./ A páciens halála esetén a törvényes képviselője, közeli hozzátartozója, valamint örököse - írásos kérelme alapján jogosult a halál okával összefüggő vagy összefüggésbe hozható, továbbá a halál bekövetkezését megelőző gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról - saját költségére - másolatot kapni, ha azt a beteg előzetesen nem tiltotta meg.

j./ Titoktartás: Az egészségügyi dolgozót, valamint az egészségügyi szolgáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló más személy minden, a páciens állapotával kapcsolatos, valamint az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során tudomására jutott adat és egyéb tény vonatkozásában, időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli, függetlenül attól, hogy az adatokat közvetlenül a pácienstől, vizsgálata, vagy gyógykezelése során, illetve közvetetten az egészségügyi dokumentációból vagy bármely más módon ismer meg. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha ez alól a páciens felmentést adott vagy a jogszabály az adat szolgáltatási kötelezettséget ír elő.

VI.
MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás
A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, valamint olyan munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok végezhetők, amelyek munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez, illetve a szociális-jóléti juttatások biztosításához szükségesek és a munkavállaló személyhez fűződő jogait nem sértik.

A Társaság munkáltatói jogos érdekeinek érvényesítése (Rendelet 6. cikk (1) bekezdése f)) jogcímén munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése céljából kezelheti a munkavállaló alábbi adatait:

1. név
2. születési név,
3. születési ideje,
4. anyja neve,
5. lakcíme,
6. állampolgársága,
7. adóazonosító jele,
8. TAJ száma,
9. nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén),
10. telefonszám,
11. e-mail cím,
12. személyi igazolvány száma,
13. lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,
14. bankszámlaszáma,
15. online azonosító (ha van)
16. munkába lépésének kezdő és befejező időpontja,
17. munkakör,
18. iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata,
19. fénykép,
20. önéletrajz,
21. munkabérének összege, a bérfizetéssel, egyéb juttatásaival kapcsolatos adatok,
22. a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli hozzájárulása alapján levonandó tartozást, illetve ennek jogosultságát,
23. a munkavállaló munkájának értékelése,
24. a munkaviszony megszűnésének módja, indokai,
25. munkakörtől függően erkölcsi bizonyítványa
26. a munkaköri alkalmassági vizsgálatok összegzése,
27. magánnyugdíjpénztári és önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén a pénztár megnevezése, azonosító száma és a munkavállaló tagsági száma,
28. külföldi munkavállaló esetén útlevélszám; munkavállalási jogosultságot igazoló dokumentumának megnevezését és száma,
29 munkavállalót ért balesetek jegyzőkönyveiben rögzített adatokat;
30. a jóléti szolgáltatás, kereskedelmi szálláshely igénybe vételéhez szükséges adatokat;
31. a Társaságnál biztonsági és vagyonvédelmi célból alkalmazott kamera és beléptető rendszer, illetve a helymeghatározó rendszerek által rögzített adatokat.

Betegségre és szakszervezeti tagságára vonatkozó adatokat a munkáltató csak a Munka Törvénykönyvben meghatározott jog, vagy kötelezettség teljesítése céljából kezel.
A személyes adatok címzettjei: az ügyvezető vagy egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója, az Intézetben pénzügyi feladatokat ellátó munkavállalók, megbízottak és adatfeldolgozók valamint a külső jogi szolgáltatók. A személyes adatok tárolásának időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 8 év.
Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a Munka törvénykönyvén és a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítésén alapul. A Társaság a munkavállalóit a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az adatkezeléssel összefüggésben megfelelően tájékoztatta.

Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok
A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím.
A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal munkaszerződés kötése. Az érintettet tájékoztatni kell arról, ha a munkáltató nem őt választotta az adott állásra. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az ügyvezető vagy egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója, az Intézetben pénzügyi feladatokat ellátó munkavállalók, megbízottak és adatfeldolgozók valamint a külső jogi szolgáltatók és a marketing részleg.

A személyes adatok tárolásának időtartama: A jelentkezés, pályázat elbírálásáig.
A ki nem választott jelentkezők személyes adatait – a jelentkezővel történt ellenkező megegyezés és az általa adott további legfeljebb 6 hónapig tartó tároláshoz való hozzájárulás hiányában - törölni kell. Törölni kell annak adatait is, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta.

A munkáltató csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti meg a pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési célja elérése érdekében szükség van. E hozzájárulást a felvételi eljárás lezárását követően kell kérni a jelentkezőktől. Eltérő rendelkezés hiányában a jelen fejezet rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell a Tárasággal nem munkaviszonyon alapuló, de munkavégzésre irányuló jogviszonyban állókkal kapcsolatos adatkezelésre is.

VII.
SZERZŐDÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

Szerződő partnerek adatainak kezelése - nyilvántartása
A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezelheti a vele szerződött természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, őstermelői igazolvány számát, személyi igazolvány számát, lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját (szállítók listája).
Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyvezetője, az ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók, az Intézetben pénzügyi feladatokat ellátó munkavállalók, megbízottak és adatfeldolgozók valamint a külső jogi szolgáltatók.
A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.

Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet a szerződésben is. Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell.

Jogi személy szerződéses partnerek természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai
A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe. A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás. Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyvezetője, az ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók, az Intézetben pénzügyi feladatokat ellátó munkavállalók, megbízottak és adatfeldolgozók valamint a külső jogi szolgáltatók. A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év. A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.

Az ügyfélszolgálat telefonos hangfelvétel készítése
A Társaság az ügyfélszolgálatával történő telefonos kommunikációt az értékesítések, szolgáltatások teljesítése, illetve az arról való tájékoztatás illetve minőségbiztosítás céljából hangfelvétellel rögzítheti. Ezen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

A Társaság a hangfelvétel készítéséről a hívás elején az érintettet tájékoztatja, és az érintett hozzájárulását kéri.
A telefonbeszélgetések rögzítésénél az alábbi adatokat tároljuk: telefonszám, a hívás időpontja, a rögzített beszélgetés hangfelvétele, a beszélgetés során megadott személyes adatok.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, megbízottai. A telefonbeszélgetéseket 5 évig őrizzük. A rögzített hanganyagok telefonszám és a beszélgetés dátuma alapján visszakereshetők.

Hírlevél és más, online szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés
A honlapon a hírlevél és más online szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó rubrika bejelölésével adhatja meg hozzájárulását az általa önként megadott személyes adatai kezeléséhez. A feliratkozás vagy más online szolgáltatás igénybevétele során a jelen tájékoztató egy közvetlen link alapján elérhető.
A hírlevéről az érintett közvetlenül a hírlevélből, vagy az Adatkezelőhöz címzett írásos megkereséssel, továbbá az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre megküldött nyilatkozatával bármikor leiratkozhat. Ez az adatkezeléshez tett hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát törölni kell.

A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe.
A személyes adatok kezelésének célja:

  1. Hírlevél küldése a Társaság termékei, szolgáltatásai tárgyában
  2. Reklámanyag küldése

Az adatkezelés jogalapja, címzettjei, ld. a jelen tájékoztató IV. pontját. A személyes adatok tárolásának időtartama: az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság által üzemeltetett közösségi oldalakon
Az Intézet szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából közösségi oldalakat (pl.:Facebook oldalt) tart fenn. Az Intézet által fenntartott közösségi oldalakon feltett kérdés, panasz, egyéb nyilatkozat nem minősül hivatalosan benyújtott feltett kérdésnek, panasznak, nyilatkozatnak. Az Intézet által fenntartott közösségi oldalakon a látogatók által közzétett személyes adatokat az Intézet nem kezeli. A látogatókra a közösségi oldalak szolgáltatóinak mindenkori Adatvédelmi szabályzatai (pl.: Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei) és a mindenkor hatályos jogszabályok irányadók. Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén az Intézet előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.

Az Intézet nem felel a közösségi oldalak felhasználói által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. Az Intézet nem felel semmilyen, a közösségi oldalak működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

A Felhasználó szavatol azért, hogy az Intézet és az Intézet honlapjának igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. a Felhasználó által generált tartalom közzététele során stb.) az érintett természetesen személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A Felhasználó által feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a Felhasználót terheli. Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a megadott adatainak (pl. név, telefonszám stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címmel és/vagy adatokkal összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az adatokat megadta.

VIII. FEJEZET
JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést törvény határozza meg. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás Intézetünkben oly módon történik, hogy mind az érintettek munkaszerződésében, megbízási szerződésében ill. közreműködői vagy egyéb szerződésében a szükséges információkat feltüntetjük, mind pedig az Adatkezelési tájékoztató valamint a belső Adatvédelmi Szabályzat megismerését minden érintett számára lehetővé tesszük, így az érintettek ezen szerződések aláírásával a mindenre kiterjedő tájékoztatás tudomásul vételét elismerik.

Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
Az Intézet jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vele üzleti kapcsolatba lépő személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok körét az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a határozza meg.

A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év. A személyes adatok címzettjei: az Intézetben pénzügyi feladatokat ellátó munkavállalók, megbízottak és adatfeldolgozók.

Kifizetői adatkezelés
Az Intézet jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek – munkavállalók, más foglalkoztatottak, családtagjaik, egyéb juttatásban részesülők – jogszabályban előírt személyes adatait, akikkel kifizetői (2017:CL. törvény az adózás rendjéről (Art.) 7.§ 31.) kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét az Art. 50.§-a határozza meg, külön is kiemelve ebből: a természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám). Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, a Társaság kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja 47.§(2) b./) tagságra vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek teljésítés (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.

A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.
A személyes adatok címzettjei: az Intézetben pénzügyi feladatokat ellátó munkavállalók, megbízottak és adatfeldolgozók.

IX. FEJEZET
TOVÁBBI ADATKEZELÉS

Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján. Sütik (cookie).

Ha a Felhasználó a Társaság honlapjának felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét. A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, telefonszám, e-mail cím, másodlagos e-mail cím, utolsó belépés IP címe, utolsó belépés időpontja. Amennyiben a Felhasználó valamely Szolgáltatás részére e-mailt küld, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó e-mail címét, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

Az Adatkezelő honlapjának rendszere a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. sütit vagy „cookie”-t) helyeznek el. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt.A cookie célja tehát az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

Az Adatkezelő személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-k alkalmazásával a következő Személyes adatokat kezelik: demográfiai adatok (pl.: tartózkodási hely, irányítószám) valamint érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján). A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelők rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.
Az Adatkezelők a Felhasználó által az egyes Honlapokra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében, túlterheléses támadások kiszűrése stb.), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzítik. A tartalomszolgáltatás keretében ill. ahhoz kapcsolódóan történő Adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán kívül az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, valamint a tájékoztatáshoz és a véleménynyilvánításhoz való alapvető jogok biztosítása, a jogszabályok által meghatározott keretek között. Abban esetben, amikor az Adatkezelés jogalapja az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, az Adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott Adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az érintettnek az Adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújt az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

X. FEJEZET
KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK

Az Adatkezelő a honlapján nyújtott szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan Külső szolgáltatókat vehet igénybe (pl. Google, Facebook Pixel stb.) A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelők minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. A Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére. Az Adatkezelő a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatják a Felhasználókat.

A Társaság honlapjához kapcsolódóan az Adatkezelő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatókkal működhet együtt. E Külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a Szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését.

Az e Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség. E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik. Az Adatkezelővel együttműködő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló.

XI. FEJEZET
AZ ÉRINTETT JOGAI

Előzetes tájékozódáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeletben meghatározott indokok valamelyike fennáll. (kivéve: jogi kötelezettség alapján kezelt adatok)

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog
A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen az alábbi felügyeleti hatóságnál –ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
www.naih.hu
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

XII. FEJEZET
KAMERÁS MEGFIGYELÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Intézetünk a székhelyén az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme és a vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely kép-, hang-, vagy kép- és hangrögzítést is lehetővé tesz, ez alapján személyes adatnak tekinthető az érintett képe, magatartása is, amit a kamera rögzít. Az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdekeinek érvényesítése, és az érintett hozzájárulása. Az elektronikus megfigyelőrendszer adott területen történő alkalmazásának tényéről a Társaság bejáratán, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó érintettet tájékoztató figyelemfelhívó jelzést helyeztünk el.
Ezen túl, külön a tájékoztatás tartalmazza a kamerás személy- és vagyonvédelmi rendszer által folytatott megfigyelés tényéről, valamint a rendszer által rögzített, személyes adatokat tartalmazó kép- és hangfelvétel készítésének, tárolásának céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, a felvétel tárolásának helyéről, a tárolás időtartamáról, a rendszert alkalmazó (üzemeltető) személyéről, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, továbbá az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó rendelkezéseiről szóló tájékoztatást is, az alábbiak szerint.
Társaságunk mint adatkezelő székhelyén a mozgás megfigyelése elektronikus térfigyelőrendszerrel (továbbiakban: kamerákkal) történik, mely során személyes adatokat tartalmazó adatok kezelése történik. Kezelt személyes adatok: az érintettről készült képfelvételek. A kamerarendszert az Adatkezelő működteti.

Érintett valamennyi, az adatkezelő székhelyére belépő személy (munkavállalók, szerződéses partnerek, harmadik személyek)

Az adatkezelés célja az adatkezelő székhelyének területén tartózkodó személyek életének, testi épségének, valamint az adatkezelő székhelyének területén tartózkodó személyek, továbbá az adatkezelő, illetve az adatkezelő székhelyén lévők tulajdonában, vagy használatában álló vagyontárgyak, valamint az üzleti titkok és egyéb titok, a személyes és egészségügyi adatok (a székhelyen található számítógépeken található adatok, papír alapú dokumentumokon található orvosi és egyéb titkok) védelme.
Ennek keretében cél a jogsértések megelőzése, megakadályozása vagy észlelése, az esetleges jogsértést elkövető(k) tettenérése, továbbá, hogy - szükség esetén - ezekkel összefüggésben bizonyíték szolgáltatása bírósági vagy más hatósági eljárásban.
Az adatkezelő az adatkezelést jogos érdek alapján végzi. Az adatkezelő az érdekmérlegelést elvégezte.

A felvételeket az Adatkezelő székhelyén levő központi egységen 3 munkanapig tároljuk.
A képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitorok úgy kerülnek elhelyezésre, hogy a képfelvételek sugárzása alatt azokat az adatkezelő személyén kívül más személy ne láthassa. A megfigyelést és a tárolt képfelvételek visszanézését kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrése, az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából figyelhetik. A kamerák által sugárzott képekről a központi felvevőegységen kívül más eszközzel felvételt készíteni nem lehet. A tárolt képfelvételekhez történő hozzáférés csak biztonságos módon, és akként történhet (jelszóval), hogy az adatkezelő személye azonosítható legyen. A tárolt képfelvételek visszanézését és a képfelvételekről készített mentést dokumentálni kell. A jogosultság indokának megszűnése esetén a tárolt képfelvételekhez történő hozzáférést haladéktalanul meg kell szüntetni.

XIII. FEJEZET
AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE,
AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Budapest, 2018. május 25.

Humán Reprodukciós Intézet Kft.
Dr. Vereczkey Attila
ügyvezető